ECDL (osnovna računalniška znanja)

Evropsko računalniško spričevalo (European Computer Driving Licence, ECDL) je izkaz, da imetnik spričevala razume osnove informacijske tehnologije (IT) ter da zmore samostojno uporabljati osebni računalnik in splošne računalniške aplikacijske programe. ECDL je tudi dokaz o opravljenem preizkusu, ki je ocena znanja osnov IT, osnovnega poznavanja osebnega računalnika in dela s splošnimi računalniškimi programi. Osnovna kvalifikacija obsega sedem modulov.

Osnovni program je namenjen uporabnikom računalnika, ki želijo osvojiti poznavanje osnovnih konceptov informacijske tehnologije, kompetentno uporabo računalnika kot orodja za upravljanje z datotekami, urejanje besedil, elektronskih preglednic, podatkovnih baz, predstavitev ter komuniciranja znotraj storitev informacijskih mrež.

  • Učni načrt: PDF.

Področja modulov

Modul1: Osnovni koncepti informacijske tehnologije (IT)

Modul zahteva, da kandidat pozna osnovno fizično zgradbo osebnega računalnika in da razume nekatere osnovne koncepte IT, kot so pomnilnik in podatkovni pomnilnik, pomen računalniških aplikacij za družbo in uporabo podatkovnih omrežij v računalništvu. Kandidat mora razumeti, kako se sistemi IT pojavljajo v vsakdanjem življenju in kako lahko osebni računalniki vplivajo na zdravje. Kandidat se mora zavedati določenih varnostnih in pravnih zadev, ki so povezane z računalniki.

Modul 2: Uporaba računalnika in upravljanje datotek

Od kandidata se zahteva, da pokaže znanje in usposobljenost za uporabo osnovnih funkcij osebnega računalnika in operacijskega sistema. Kandidat se mora znajti v okolju z namiznim računalnikom. Znati mora organizirati datoteke in kazala ter mape in z njimi rokovati: jih kopirati, premikati in brisati. Kandidat mora pokazati znanje uporabe računalnikovih ikon in rokovanja z okni. Pokazati mora usposobljenost za uporabo iskalnih pripomočkov, preprostih načinov urejanja in upravljanja tiska, ki so na voljo v operacijskem sistemu.

Modul 3: Obdelava besedil

Na osebnem računalniku mora kandidat pokazati znanje uporabe aplikacije za obdelavo besedil. Razumeti in znati mora opraviti osnovne postopke ustvarjanja, formatiranja in zaključevanja dokumenta in ga pripraviti za razpošiljanje. Kandidat mora pokazati usposobljenost za uporabo nekaterih naprednejših funkcij urejevalnika besedil, kot so ustvarjanje tabel, vključevanje slik in podob v dokument, prenašanje objektov in uporabo orodij za urejanje pošte.

Modul 4: Preglednice

Kandidat mora razumeti osnovne koncepte preglednic in na osebnem računalniku pokazati zmožnost uporabe aplikacije za preglednice. Razumeti mora in znati opraviti osnovne z nastavljanjem, formatiranjem in uporabo preglednic povezane postopke. Znati mora opraviti osnovne matematične in logične operacije tako, da uporabi osnovne formule in funkcije. Kandidat mora pokazati znanje uporabe nekaterih naprednejših funkcij aplikacije za delo s preglednicami, kakor so prenašanje objektov ter ustvarjanje grafov in diagramov.

Modul 5: Podatkovne baze

Kandidat mora razumeti osnovne koncepte podatkovnih baz in pokazati znanje njihove uporabe na osebnem računalniku. Modul je razdeljen na dva dela: prvi del je preizkus znanja kandidata, da z uporabo standardnega programa razvije in načrtuje preprosto podatkovno bazo, v drugem delu pa se od kandidata zahteva, da zna pridobiti podatke iz obstoječe podatkovne baze z uporabo standardnega poizvedovalnega jezika ter orodij za izbor in razvrščanje, ki so na voljo v konkretnem primeru. Kandidat mora znati tudi izdelati in spreminjati poročilo.

Modul 6: Predstavitve

Modul zahteva od kandidata znanje uporabe predstavitvenih orodij osebnega računalnika. Kandidat mora znati opraviti osnovna opravila, kot so ustvarjanje, formatiranje in priprava predstavitve za razpošiljanje in za prikaz. Kandidat mora pokazati, da zna pripraviti različne predstavitve za različno publiko in za različne situacije. Znati mora uporabljati osnovne postopke uporabe grafike in diagramov ter obvladati različne predstavitvene efekte.

Modul 7: Podatki in komunikacije

Ta izpit je razdeljen v dva dela. Prvi del, podatki, zahteva, da opravi kandidat osnovne naloge iskanja v omrežju z uporabo aplikacije za omrežno iskanje in razpoložljivega omrežnega iskalnika, da označi rezultate iskanja in da natisne omrežne strani ter poročila o iskanju. Drugi del, komunikacije, zahteva, da kandidat pokaže znanje uporabe programa za elektronsko pošto pri pošiljanju in prejemanju sporočil, prilaganju dokumentov ali datotek sporočilu in da zna z uporabo programa za elektronsko pošto nastaviti mape in kazala za sporočila ter z njimi rokovati.

Kandidati lahko svojo pripravljenost preverijo s pomočjo učnega načrta. Izpit ECDL se opravlja v verificirani računalniški učilnici testnega centra, pod nadzorom pooblaščenega preizkuševalca. Izpit iz osnovnega programa traja 45 minut. Izpit opravi vsak, ki zbere 75% zahtevanih točk.